Informacje na temat składania wniosków

Fundacja Lanckorońskich bezpośrednio finansuje projekty zgodne z jej celami, jak i również wspiera badania zagraniczne poprzez udzielanie stypendiów.

Wnioski wyjazdowe

Wnioski o stypendia wyjazdowe należy kierować do Polskiej Akademii Umiejętności, która w sposób kompleksowy zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z programem stypendialnym, w tym przyznawaniem Stypendiów Fundacji Lanckorońskich, corocznie rozdzielanych przez Komisję przy Polskiej Akademii Umiejętności, w skład której wchodzą także przedstawiciele pięciu uniwersytetów (UJ, UW, UWr, UAM, UMK).

W związku z powyższym, Polska Akademia Umiejętności jest również instytucją odpowiedzialną za udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące przyznawania stypendiów oraz ich rozdysponowanie.

Projekty

Należy podkreślić, iż Fundacja Lanckorońskich dofinansowuje także bezpośrednio projekty wydawnicze, badawczo-wydawnicze oraz konferencyjne i wystawiennicze (o ile przewidują publikację, np. katalogu wystawy czy tomu pokonferencyjnego), związane z celami Fundacji. Mogą być to projekty z zakresu historii sztuki, historii, itp. dotyczące tematyki związanej z okresem przed 1939 rokiem (w szczególnych sytuacjach, gdy temat jest wyjątkowo istotny lub związany z celami Fundacji cezurą może być rok 1945).

W odniesieniu do powyższych, kosztowniejszych projektów wnioski o dotację należy kierować bezpośrednio do Fundacji zgodnie z poniższą procedurą.

Do kogo kierować wnioski dotyczące projektów?

Pytania dotyczące ewentualnych wniosków należy kierować poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce kontakt. Pytania takie dotyczą również adresu e-mail, na który należy przesłać całą korespondencję, wnioski i dokumenty. Dalsza korespondencja będzie odbywała się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

WAŻNE: konieczne jest staranne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi i podanie wszystkich wymaganych informacji oraz dokumentów. Odpowiedzialność ta spoczywa tylko i wyłącznie na wnioskodawcy. Fundacja nie będzie zwracać uwagi wnioskodawcy na żadne uchybienia i może odrzucić wniosek z przyczyn formalnych bez uprzedniego powiadomienia.

W jakim terminie?

Wniosek musi wpłynąć nie wcześniej niż 10 grudnia i najpóźniej do dnia 15 stycznia – im wcześniej tym lepiej.
Wnioski otrzymane w innym terminie nie będą rozpatrywane.

Co musi zawierać wniosek?

Wniosek musi zawierać Formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie wymagane załączniki (lista w formularzu zgłoszeniowym)

Kiedy będą rozpatrywane wnioski?

Wnioski będą rozpatrywane raz w roku w kwietniu.

Kiedy nastąpi decyzja?

Decyzje będą skierowane do wnioskodawców do końca maja.

W jakich walutach przyznawane są wnioskowane dotacje?

Dotacje przyznawane są wyłącznie w  PLN albo Euro. Ubiegający się o dofinansowanie projektu realizowanego w Polsce wnioskuje o dotację w PLN, natomiast w innych krajach w Euro. Jeżeli projekt obejmuje zarówno koszty, które należy zapłacić w Polsce, jak i również za granicą, wówczas wniosek powinien wskazywać wartość wymaganego dofinansowania odpowiednio w PLN oraz Euro.

Co zrobić w nagłej sytuacji?

Wnioski mogą być wysłane do prezesa Fundacji w innym niż powyższym trybie, ale tylko w wyjątkowych okolicznościach, które muszą być szczegółowo uzasadnione i przedstawione w wniosku. Powyższe wnioski będą rozpatrywane (lub nie) w zależności od wyłącznej decyzji Fundacji.

Kwestie prawne i podatkowe.

Fundacja Lanckorońskich ma swoją siedzibę poza terytorium RP. Fundacja nie doradza ani nie bierze żadnej odpowiedzialności za prawne skutki lub ewentualne zobowiązania podatkowe wynikające z faktu otrzymania środków pieniężnych od Fundacji.

Jaka jest maksymalna wysokość dofinansowania o jaką można się ubiegać?

Jedynie w absolutnie wyjątkowych przypadkach dofinansowanie projektów przez Fundację może przekraczać 50.000 zł. W większości przypadków dofinansowanie jest na poziomie dużo niższym niż ta kwota.

Kiedy beneficjent otrzyma dofinansowanie?

Szczególnie w przypadku publikacji Fundacja stosuje praktykę, iż środki przeznaczone na dofinansowanie będą przelane na wskazane konto dopiero w chwili wysłania tekstu do druku.

Pozostałe warunki dotyczące procesu wnioskowania:
  • Fundacja każdorazowo wymaga, aby fakt dofinansowania został wspomniany w książce albo ujęty w odpowiednim miejscu jeśli projekt będzie miał charakter inny niż wydawniczy. Informacja taka musi zawierać logo Fundacji składające się zarówno z elementu graficznego, jak i nazwy Fundacji (takie jak na górze tej strony – logo dostępne w wersji elektronicznej u prezesa Fundacji).
  • Fundacja wymaga ujawnienia danych ewentualnych innych sponsorów.
  • Fundacja rozpatruje wyłącznie wnioski sporządzone w języku polskim.
  • W przypadku projektów wymagających większego dofinansowania niż to, które Fundacja jest gotowa lub w stanie udzielić, to taka dotacja zostanie udzielona tylko pod warunkiem, że pozostała część środków wymaganych do zrealizowania projektu zostanie zatwierdzona przed udostępnieniem środków przez Fundację.

.