Informacje na temat składania wniosków

Fundacja Lanckorońskich bezpośrednio finansuje projekty zgodne z jej celami, jak i również wspiera badania zagraniczne poprzez udzielanie stypendiów. Wnioski mające na celu pokrycie wydatków związanych z stypendiami należy kierować do Polskiej Akademii Umiejętności, która w sposób kompleksowy zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z stypendiami. W związku z powyższym, Polska Akademia Umiejętności jest również instytucją odpowiedzialną za udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące przyznawania stypendiów oraz ich rozdysponowanie. Przedmiotowe stypendia corocznie rozdziela Komisja przy Polskiej Akademii Umiejętności, w skład której wchodzą także przedstawiciele pięciu uniwersytetów (UJ, UW, UWr, UAM, UMK).

Należy podkreślić, iż Fundacja Lanckorońskich także bezpośrednio dofinansowuje projekty, które nie mają charakteru badawczego, natomiast wypełniają jej cele – m.in. wydawnictwa źródłowe, monografie, wydawnictwa pokonferencyjne, zagraniczne kwerendy archiwalne czy publikacje będące przewodnikami po rozpoznanych i powielonych zasobach archiwalnych. Ponadto, Fundacja może być współorganizatorem sympozjów naukowych oraz wystaw. W odniesieniu do powyższych, kosztowniejszych projektów wnioski o dotację należy kierować bezpośrednio do Fundacji zgodnie z poniższą procedurą.

Do kogo kierować wnioski dotyczące projektów?

Pytania dotyczące ewentualnych wniosków należy kierować poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce kontakt. Dalsza korespondencja odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej.

W jakim terminie?

Wniosek musi wpłynąć najpóźniej do dnia 15 stycznia. Wnioski otrzymane po tej dacie nie będą rozpatrywane w tym samym roku, tylko w następnym.

Co musi zawierać wniosek?

Wniosek musi zawierać następujące informacje:

 1. Opis projektu – nie więcej niż dwie strony A4.
 2. Życiorys wnioskodawcy wraz z ewentualną bibliografią.
 3. Dwie recenzje od dwóch uznanych specjalistów, najlepiej profesorów danej dziedziny.
 4. Szczegółowy harmonogram opisujący realizację projektu, z uwzględnieniem:
  1. przewidywanej pracy oraz
  2. rocznych wymagań finansowych jeżeli projekt będzie trwać dłużej niż jeden rok. Innymi słowy, w przypadku projektów trwających ponad rok, wniosek powinien określać wymagania finansowe dotyczące każdego roku (patrz również: W jakich walutach przyznawane są wnioskowane dotacje?).
 5. Jeżeli wniosek dotyczy ewentualnej publikacji:
  1. Szczegółowy wykaz wszystkich kosztów związanych z przygotowaniem tekstu do druku.
  2. Przewidziany nakład.
  3. Przewidziany przychód ze sprzedaży.
  4. Ujemny wynik z powyższej kalkulacji precyzujący zapotrzebowanie na dofinansowanie, tak aby projekt nie przyniósł straty.
  5. Nazwa i adres wydawnictwa wraz z nazwiskiem osoby zajmującej się projektem po stronie wydawcy.
  6. Kopia podpisanej umowy z wydawcą albo co najmniej list od niego potwierdzający konkretny zamiar wydania.
  7. Wykaz innych od Fundacji Lanckorońskich sponsorów, czy instytucji, które wyraziły zgodę na współ-dofinansowanie wraz z uzgodnionymi z nimi kwotami.

Prosimy pamiętać, że preferowane są wnioski składane przez autorów, a nie przez wydawców.

Jeśli wniosek nie dotyczy publikacji, proszę przedstawić analogiczne albo najbardziej zbliżone informacje.

Kiedy będą rozpatrywane wnioski?

Wnioski będą rozpatrywane raz w roku w kwietniu.

Kiedy nastąpi decyzja?

Decyzje będą skierowane do wnioskodawców do końca maja.

W jakich walutach przyznawane są wnioskowane dotacje?

Dotacje przyznawane są wyłącznie w  PLN albo Euro. Ubiegający się o dofinansowanie projektu realizowanego w Polsce wnioskuje o dotację w PLN, natomiast w innych krajach w Euro. Jeżeli projekt obejmuje zarówno koszty, które należy zapłacić w Polsce, jak i również za granicą, wówczas wniosek powinien wskazywać wartość wymaganego dofinansowania odpowiednio w PLN oraz Euro.

Co zrobić w nagłej sytuacji?

Wnioski mogą być wysłane do prezesa Fundacji w innym niż powyższym trybie, ale tylko w wyjątkowych okolicznościach, które muszą być szczegółowo uzasadnione i przedstawione w wniosku. Powyższe wnioski będą rozpatrywane (lub nie) w zależności od wyłącznej decyzji Fundacji.

Kwestie prawne i podatkowe.

Fundacja Lanckorońskich ma swoją siedzibę poza terytorium RP. Fundacja nie doradza ani nie bierze żadnej odpowiedzialności za prawne skutki lub ewentualne zobowiązania podatkowe wynikające z faktu otrzymania środków pieniężnych od Fundacji.

Jaka jest maksymalna wysokość dofinansowania o jaką można się ubiegać?

Jedynie w absolutnie wyjątkowych przypadkach dofinansowanie projektów przez Fundację może przekraczać 50.000 zł. W większości przypadków dofinansowanie jest na poziomie dużo niższym niż ta kwota.

Kiedy beneficjent otrzyma dofinansowanie?

Szczególnie w przypadku publikacji Fundacja stosuje praktykę, iż środki przeznaczone na dofinansowanie będą przelane na wskazane konto dopiero w chwili wysłania tekstu do druku.

Pozostałe warunki dotyczące procesu wnioskowania:
  • Fundacja każdorazowo wymaga, aby fakt dofinansowania został wspomniany w książce albo ujęty w odpowiednim miejscu jeśli projekt będzie miał charakter inny niż wydawniczy. Informacja taka musi zawierać logo Fundacji składające się zarówno z elementu graficznego, jak i nazwy Fundacji (takie jak na górze tej strony – logo dostępne w wersji elektronicznej u prezesa Fundacji).
  • Fundacja wymaga ujawnienia danych ewentualnych innych sponsorów.
  • Fundacja rozpatruje wyłącznie wnioski sporządzone w języku polskim.
  • W przypadku projektów wymagających większego dofinansowania niż to, które Fundacja jest gotowa lub w stanie udzielić, to taka dotacja zostanie udzielona tylko pod warunkiem, że pozostała część środków wymaganych do zrealizowania projektu zostanie zatwierdzona przed udostępnieniem środków przez Fundację.

.