Informacje na temat składania wniosków

Fundacja Lanckorońskich bezpośrednio finansuje projekty zgodne z jej celami, jak i również wspiera badania zagraniczne poprzez udzielanie stypendiów. Wnioski mające na celu pokrycie wydatków związanych z stypendiami należy kierować do Polskiej Akademii Umiejętności, która w sposób kompleksowy zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z stypendiami. W związku z powyższym, Polska Akademia Umiejętności jest również instytucją odpowiedzialną za udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące przyznawania stypendiów oraz ich rozdysponowanie. Przedmiotowe stypendia corocznie rozdziela Komisja przy Polskiej Akademii Umiejętności, w skład której wchodzą także przedstawiciele pięciu uniwersytetów (UJ, UW, UWr, UAM, UMK).

Należy podkreślić, iż Fundacja Lanckorońskich także bezpośrednio dofinansowuje projekty, które nie mają charakteru badawczego, natomiast wypełniają jej cele – m.in. wydawnictwa źródłowe, monografie, wydawnictwa pokonferencyjne i powystawowe, zagraniczne kwerendy archiwalne czy publikacje będące przewodnikami po rozpoznanych i powielonych zasobach archiwalnych. Ponadto, Fundacja może wspierać sympozja oraz wystawy naukowe, przede wszystkim w sposób wskazane powyżej. W odniesieniu do powyższych, kosztowniejszych projektów wnioski o dotację należy kierować bezpośrednio do Fundacji zgodnie z poniższą procedurą.

Do kogo kierować wnioski dotyczące projektów?

Pytania dotyczące ewentualnych wniosków należy kierować poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce kontakt. Pytania takie dotyczą również adresu e-mail, na który należy przesłać całą korespondencję, wnioski i dokumenty. Dalsza korespondencja będzie odbywała się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

WAŻNE: konieczne jest staranne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi i podanie wszystkich wymaganych informacji oraz dokumentów. Odpowiedzialność ta spoczywa tylko i wyłącznie na wnioskodawcy. Fundacja nie będzie zwracać uwagi wnioskodawcy na żadne uchybienia i może odrzucić wniosek z przyczyn formalnych bez uprzedniego powiadomienia.

W jakim terminie?

Wniosek musi wpłynąć nie wcześniej niż 10 grudnia i najpóźniej do dnia 15 stycznia – im wcześniej tym lepiej.
Wnioski otrzymane w innym terminie nie będą rozpatrywane.

Co musi zawierać wniosek?

Wniosek, który należy przesłać wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami wyłącznie w formie elektronicznej, musi zawierać następujące informacje:

 1. Opis projektu – nie więcej niż dwie strony A4.
 2. Życiorys wnioskodawcy wraz z ewentualną bibliografią.
 3. Dwie recenzje od dwóch uznanych specjalistów, najlepiej profesorów danej dziedziny.
 4. Szczegółowy harmonogram opisujący realizację projektu, z uwzględnieniem:
  1. przewidywanej pracy oraz
  2. rocznych wymagań finansowych jeżeli projekt będzie trwać dłużej niż jeden rok. Innymi słowy, w przypadku projektów trwających ponad rok, wniosek powinien określać wymagania finansowe dotyczące każdego roku (patrz również: W jakich walutach przyznawane są wnioskowane dotacje?).
 5. Jeżeli wniosek dotyczy ewentualnej publikacji:
  1. Szczegółowy wykaz wszystkich kosztów związanych z przygotowaniem tekstu do druku.
  2. Przewidziany nakład.
  3. Przewidziany przychód ze sprzedaży.
  4. Ujemny wynik z powyższej kalkulacji precyzujący zapotrzebowanie na dofinansowanie, tak aby projekt nie przyniósł straty.
  5. Nazwa i adres wydawnictwa wraz z nazwiskiem osoby zajmującej się projektem po stronie wydawcy.
  6. Kopia podpisanej umowy z wydawcą albo co najmniej list od niego potwierdzający konkretny zamiar wydania, a także informacje dotyczące potencjału dystrybucyjnego wydawcy.
 6. Wykaz innych od Fundacji Lanckorońskich sponsorów, czy instytucji, które wyraziły zgodę na współ-dofinansowanie wraz z uzgodnionymi z nimi kwotami.

Prosimy pamiętać, że: (a) preferowane są wnioski składane przez autorów, a nie wydawców; (b) wszystkie proponowane książki powinny zawierać indeks. Jeżeli indeks nie jest przewidziany, wnioskodawca musi w pełni uzasadnić jego brak.

WAŻNE: szczególna uwaga zostanie zwrócona na proponowane koszty publikacji, które muszą być szczegółowo i w pełni uzasadnione; należy podać informację o liczbie i typie ilustracji, a także o proponowanej jakości reprodukcji. W każdym przypadku, gdy Fundacja ma wątpliwości co do kosztów publikacji, zostaną one zweryfikowane niezależnie, a w przypadku negatywnej opinii wniosek zostanie odrzucony. W interesie wnioskodawcy leży zatem upewnienie się, że koszty publikacji są odpowiednio oszacowane.

Jeśli wniosek nie dotyczy publikacji, proszę przedstawić analogiczne albo najbardziej zbliżone informacje.

Kiedy będą rozpatrywane wnioski?

Wnioski będą rozpatrywane raz w roku w kwietniu.

Kiedy nastąpi decyzja?

Decyzje będą skierowane do wnioskodawców do końca maja.

W jakich walutach przyznawane są wnioskowane dotacje?

Dotacje przyznawane są wyłącznie w  PLN albo Euro. Ubiegający się o dofinansowanie projektu realizowanego w Polsce wnioskuje o dotację w PLN, natomiast w innych krajach w Euro. Jeżeli projekt obejmuje zarówno koszty, które należy zapłacić w Polsce, jak i również za granicą, wówczas wniosek powinien wskazywać wartość wymaganego dofinansowania odpowiednio w PLN oraz Euro.

Co zrobić w nagłej sytuacji?

Wnioski mogą być wysłane do prezesa Fundacji w innym niż powyższym trybie, ale tylko w wyjątkowych okolicznościach, które muszą być szczegółowo uzasadnione i przedstawione w wniosku. Powyższe wnioski będą rozpatrywane (lub nie) w zależności od wyłącznej decyzji Fundacji.

Kwestie prawne i podatkowe.

Fundacja Lanckorońskich ma swoją siedzibę poza terytorium RP. Fundacja nie doradza ani nie bierze żadnej odpowiedzialności za prawne skutki lub ewentualne zobowiązania podatkowe wynikające z faktu otrzymania środków pieniężnych od Fundacji.

Jaka jest maksymalna wysokość dofinansowania o jaką można się ubiegać?

Jedynie w absolutnie wyjątkowych przypadkach dofinansowanie projektów przez Fundację może przekraczać 50.000 zł. W większości przypadków dofinansowanie jest na poziomie dużo niższym niż ta kwota.

Kiedy beneficjent otrzyma dofinansowanie?

Szczególnie w przypadku publikacji Fundacja stosuje praktykę, iż środki przeznaczone na dofinansowanie będą przelane na wskazane konto dopiero w chwili wysłania tekstu do druku.

Pozostałe warunki dotyczące procesu wnioskowania:
 • Fundacja każdorazowo wymaga, aby fakt dofinansowania został wspomniany w książce albo ujęty w odpowiednim miejscu jeśli projekt będzie miał charakter inny niż wydawniczy. Informacja taka musi zawierać logo Fundacji składające się zarówno z elementu graficznego, jak i nazwy Fundacji (takie jak na górze tej strony – logo dostępne w wersji elektronicznej u prezesa Fundacji).
 • Fundacja wymaga ujawnienia danych ewentualnych innych sponsorów.
 • Fundacja rozpatruje wyłącznie wnioski sporządzone w języku polskim.
 • W przypadku projektów wymagających większego dofinansowania niż to, które Fundacja jest gotowa lub w stanie udzielić, to taka dotacja zostanie udzielona tylko pod warunkiem, że pozostała część środków wymaganych do zrealizowania projektu zostanie zatwierdzona przed udostępnieniem środków przez Fundację.

.