Przykłady projektów powstałych przy wsparciu Fundacji Lanckorońskich

Odtworzenie Pamięci Polski
Współpraca Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych z Fundacją Lanckorońskich w zakresie rejestracji poloników w archiwach ukraińskich.

„Odtworzenie Pamięci Polski” to realizowany pod patronatem Rady Europy międzynarodowy program, którego głównym celem jest gromadzenie informacji o źródłach do historii Polski przechowywanych w archiwach zagranicznych. W 1997 r. na zlecenie UNESCO Międzynarodowa Rada Archiwów opracowała ankietę, której celem było rozpoznanie w skali świata zagadnienia strat i przemieszczeń zbiorów archiwalnych oraz rozpoznanie szans rozwiązania wynikających z tego problemów. Odpowiedź polskiej strony na ankietę ujawniła nie uświadamiany nawet w profesjonalnych kręgach fakt rozproszenia i zniszczenia polskiego zasobu archiwalnego, dochodzący do 90% w skrajnym przypadku strat poniesionych przez centralne archiwa państwa w trakcie II wojny światowej.

Zobacz cały raport.

Acta Nuntiaturae Polonae tom XLII, vol. 3: Nicolaus Spinola (1709)
Autor: ed. Ioannes Kopiec
Kraków, Polska Akademia Umiejętności, 2014
ISBN: 978-83-7979-187-9

CONSPECTUS RERUM Index fontium, qui in hoc volumine publicatur (VII) Opera in quibus scripta ad nuntiaturam Nicolai Spiola attinentia publicata sunt (IX) Studia et fontes auxiliarii quibus in hoc volumine apparando usi sumus (X) Index notarum (XI) TEXTUS (1) Index nominum, institutorum et locorum (587).

Acta Nunciaturae na nowej stronie PAU.

Katedra łacińska we Lwowie (seria: Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 1: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 21; cz. 2 woj. nowogrodzkie; cz. 3 woj. wileńskie; cz. 4 woj. trockie; cz. 5 woj. brzesko-litewskie)
Autorzy: Jakub Adamski, Marcin Biernat, Jan K. Ostrowski, Jerzy T. Petrus
Redakcja naukowa serii: Jan. K. Ostrowski
Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 2013
ISBN 978-83-63463-09-0

Nowy tom serii poświęcony został w całości katedrze łacińskiej we Lwowie. Monografia najważniejszej rzymsko-katolickiej świątyni Lwowa prezentuje historię katedry od średniowiecza, poprzez przekształcenia doby nowożytnej i restaurację z końca XIX w. i konserwacji okresu międzywojennego do czasów najnowszych, w tym prowadzonych obecnie prac konserwatorskich.
Atutem książki są obszerne, jak w poprzednich tomach, opisy architektury, dekoracji malarskiej oraz rzeźbiarskiej. Uporządkowanie wiadomości historycznych dotyczących obiektu stało się podstawą krytycznej analizy i oceny dotychczasowego stanu badań oraz nakreślenia szerokiego zarysu problematyki artystycznej.
Tekst ilustrują liczne, niejednokrotnie unikatowe fotografie, dokumentujące historyczne oraz współczesne oblicze świątyni.

André Le Brun: Pierwszy Rzeźbiarz Króla Stanisława Augusta
Autor: Katarzyna Mikocka-Rachubowa
Warszawa, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2010
ISBN 978-83-8910-192-1

André Le Brun (1737-1811), francuski twórca będący przez ponad ćwierć wieku „pierwszym rzeźbiarzem” na dworze króla Stanisława Augusta, to jedna z największych artystycznych indywidualności w Rzeczypospolitej ostatniej tercji XVIII wieku.
Książka, licząca w sumie 912 stron, została podzielona na dwa tomy, z których pierwszy traktuje o życiu i twórczości artysty, a drugi jest rozumowanym katalogiem jego dzieł rzeźbiarskich i rysunkowych, obejmującym 240 rzeźb: posągów, grup, popiersi, głów, statuetek i medalionów wykonanych przez Le Bruna w marmurze białym, brązie, terakocie, gipsie i stiuku oraz 118 rysunków artysty kreślonych przeważnie sangwiną albo brunatnym tuszem i lawowanych bistrem. Całość uzupełnia 610 ilustracji oraz bogata bibliografia.

Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1697-1794. Spis
Pod red. Andrzeja Rachuby
Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Warszawa, Wydawnictwo DiG, 2007
ISBN 978-83-7181-492-1

Wykaz obieralnych przedstawicieli najwyższego organu sądowego obejmujący okres całego XVI-XVII stulecia. Trybunał ten jako forum sądowe, apelacyjne miał charakter społeczny, sędziami byli deputaci wybierani w powiatach na specjalnie w tym celu zwoływanych sejmikach.
Niniejsze opracowanie jest chronologicznie pierwszą częścią zestawienia deputatów do Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Niniejszy spis został poprzedzony obszernym wstępem, w którym przedstawiono początkowe, najistotniejsze dzieje tej jednej z najważniejszych instytucji dawnej Rzeczypospolitej. Omówiona została jej geneza, zasady organizacji i kompetencje deputatów i poszczególnych urzędników. W wykazie zawarto informacje o sejmikach deputackich, ich marszałkach i dokumentacji, terminach kadencji sądowych.

Tahańcza Poniatowskich. Z dziejów szlachty na Ukrainie w XIX wieku
Autor: Elżbieta Orman
Kraków, Polska Akademia Nauk, 2009
ISBN: 978-83-7676-000-1

Publikacja traktuje o dziejach zapomnianej gałęzi rodziny Poniatowskich oraz ich rosyjskich potomków, Buturlinów, którzy w Tahańczy kontynuowali rzymskokatolicką tradycję polskich przodków aż do wybuchu rewolucji 1917 r. Analiza możliwości i niemożliwości działania szlachty polskiej i rosyjskiej na Kijowszczyźnie w XIX w. została sporządzona na tle procesów politycznych, społecznych i gospodarczych oraz związków z państwem rosyjskim.
Rodzina Poniatowskich została przedstawiona z różnych perspektyw m.in. poprzez prezentację genealogicznych zawiłości związanych z poszukiwaniem pokrewieństwa z rodziną królewską. Przedmiotowa książka opisuje szczegółowo życie Pułkownika i założyciela fabryk na Ukrainie – pioniera przemysłu w guberni kijowskiej – Józefa Poniatowskiego (1762-1845) w dobie rozbiorów, powstanie fortuny tahanieckiej, życie codzienne w Tahańczy, dylematy drugiego pokolenia Poniatowskich, Tahańczę Augusta Poniatowskiego oraz Buturlinów.

Karol Lanckoroński i jego wiedeńskie zbiory
Autor: Joanna Winiewicz-Wolska
Kraków,  Zamek Królewski na Wawelu, 2010
ISBN 978-83061866-15-2

Dwutomowe obszerne opracowanie historii kolekcji Karola Lanckorońskiego,  oparte o solidną bazę źródłową, opatrzone licznymi fotografiami, w tym archiwalnymi (łącznie 653),  wśród których jest wiele dotąd nieznanych. Tom I to historia kolekcji,  obejmująca okres 1815-1950 oraz prezentacja sylwetki Karola Lanckorońskiego. Tom II – katalog (1264 pozycje) – jest pierwszą próbą odtworzenia zasobów kolekcji. Noty zawierają podstawowe informacje służące identyfikacji dzieł (w tym oznaczenia pochodzące z kilku sporządzanych w różnym czasie inwentarzy), wybór literatury oraz fotografie (opatrzono nimi 40 % haseł). Angielskojęzyczna wersja w tłumaczeniu Krystyny Malcharek, ukaże się w grudniu 2014 roku (t. I) oraz w styczniu 2015 (tom II).

.

Czytaj więcej o Fundacji: Cele Fundacji, Rada Fundacji, O Drugiej Fundacji.

.