Fundacja Lanckorońskich objęła patronatem organizowaną przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu II Międzynarodową Konferencję Proweniencyjną „Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej”, która odbyło się w dniach 18-19 czerwca 2019 r. Celem konferencji było zebranie i upowszechnienie informacji o dawnych kolekcjach prywatnych z terenów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Śląska i Pomorza przechowywanych obecnie w całości lub części w bibliotekach, archiwach i muzeach w kraju i zagranicą. W założeniu organizatorów konferencja ma stanowić kolejny krok do bliższego poznania i naukowej rekonstrukcji księgozbiorów historycznych rozproszonych na przestrzeni wieków.

Link: Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej

2

3

(od lewej) dr Dorota Sidorowicz-Mulak (Ossolineum) oraz Piotr Piniński (prezes Fundacji Lanckorońskich).

4

(w pierwszym rzędzie) prof. Arvydas Pacevičiusz z Uniwersytetu Wileńskiego, (w drugim rzędzie) dr Iryna Kachur z Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka i Irena Ciborowska-Rymarowicz z Narodowej Biblioteki Ukrainy im. W. I. Wiernadskiego w Kijowie.

 

5

(od lewej) dyrektor dr Adolf Juzwenko i dr hab. prof. PAN Jacek Soszyński.

6

(od lewej) dr hab. Jolanta Gwioździk, prof. Paulina Buchwald-Pelcowa, dr Urszula Paszkiewicz podczas wernisażu wystawy „Ossolińskie cymelia proweniencyjne XV-XVIII w.”).

 

 

Dnia 18 października w warszawskim Hotelu Bristol miała miejsce inauguracja Księgi Stulecia Niepodległości, której głównym sponsorem jest Fundacja Lanckorońskich. Z tej okazji odbyła się debata „Polska w drodze demokracji 1918-2018”, którą poprowadził Zbigniew Gluza, prezes Ośrodka Karta. Dyskusję poprzedziło przemówienie profesora Andrzeja Rottermunda, byłego dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie i prezes Fundacji im. Ciechanowieckich oraz Fundacji Teresy Sahakian. Gośćmi spotkania byli Filip Bajon, profesor Włodzimierz Borodzieja, Janina Ochojska, Andrzej Pągowski i Kazimiera Szczuka.

KSIĘGA inauguracja (5)

Warszawa 18.10.18. Hotel Bristol. Piotr Piniński, prezes Fundacji Lanckorońskich (po środku), rozmawia z Zbigniewem Gluzą (po prawej) prezesem Ośrodka Karta.

Inauguracja Księgi Stulecia Niepodległości.

(od lewej) Piotr Piniński, prezes Fundacji Lanckorońskich, Maria Bliźniak, Dominik Radziwiłł, członek Rady Fundacji Lanckorońskich, profesor Andrzej Rottermund, prezes Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich oraz Fundacji Teresy Sahakian.

KSIĘGA inauguracja (13)

Dominik Radziwiłł, członek Rady Fundacji Lanckorońskich, (po lewej) rozmawia z Michałem Szułdrzyńskim, zastępcą redaktora naczelnego gazety Rzeczpospolita

ZAPROSZENIE INAUGURACJA KSIĘGI

_okladka+BANDEROLA _Fundacja Lanckoronskich

okladka_KSIEGA_STULECIA_front_okladek_1

okladka_KSIEGA_STULECIA_front_okladek_2

Coroczne spotkanie Komitetu Stypendialnego Fundacji Lanckorońskich odbywające się w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, która administruje programem

(od lewej) Piotr Piniński (prezes Fundacji Lanckorońskich), profesor Andrzej Borowski (wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności) oraz Katarzyna Dzięgło (sekretarz komisji).

(od lewej) Piotr Piniński (prezes Fundacji Lanckorońskich), profesor Andrzej Borowski (wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności) oraz Katarzyna Dzięgło (sekretarz komisji).

(od lewej) Profesorowie Adam Małkiewicz (Polska Akademia Umiejętności), Janusz Tandecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kazimierz Lewartowski (Uniwersytet Warszawski) i Maciej Salamon (Uniwersytet Jagielloński).

(od lewej) Profesorowie Adam Małkiewicz (Polska Akademia Umiejętności), Janusz Tandecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kazimierz Lewartowski (Uniwersytet Warszawski) i Maciej Salamon (Uniwersytet Jagielloński).

Wrocław, promocja publikacji „Książka dawna i jej właściciele”, zawierającej referaty wygłoszone podczas międzynarodowej konferencji organizowanej jesienią 2016 r., zorganizowanej przez Ossolineum i Konsorcjum Europejskich Bibliotek Naukowych (CERL).

ksiazka_dawna_promocja

(od lewej) dr Adolf Juzwenko – dyrektor Ossolineum, prof. Jacek Soszyński, Piotr Piniński – prezes Fundacji Lanckorońskich,Dorota Sidorowicz-Mulak (współredaktor), dr Mariusz Dworsatschek – wicedyrektor Ossolineum i Agnieszka Franczyk-Cegła (współredaktor).

ksiazka1

Piotr Piniński z dwoma redaktorkami, Dorotą Sidorowicz-Mulak i Agnieszką Franczyk-Cegłą.

Fundacja Lanckorońskich jest największym partnerem finansowym programu zatytułowanego „Nieskończenie Niedpodległa” uruchomionego 5 stycznia 2018 roku przez Ośrodek Karta. Celem projektu jest ogólnopolska debata nad kondycją polskiej niepodległości, społeczeństwa i demokracji na przestrzeni ostatnich dziesięciu dekad. Program ten zawiera m.in. 52-odcinkowy cykl artykułów w „Rzeczypospolitej”, a także regularne audycje emitowane przez Telewizję Polsat i Radio ZET. Partnerem medialnym został także serwis Histmag.org.

IMG_20180103_0001

IMG_20180103_0002

IMG_20180103_0003

IMG_20180103_0004

Londyn, Gresham Street – sesja robocza prezesa i członków Rady Fundacji z członkami zespołu zarządzających z Investec Wealth & Management International.

 

1911

(przodem, od lewej) prezes Fundacji Piotr Piniński, członkowie Rady Fundacji: Dominik Radziwiłł, Piotr Chłapowski i Jadwiga Czartoryska.

(przodem, od lewej) Philip Osborn (starszy dyrektor inwestycyjny), Richard Johnson (starszy dyrektor inwestycyjny), Darren Ruane (dyrektor działu instrumentów dłużnych), Fei Yu (dyrektor inwestycyjny) i David Bulteel (dyrektor zarządzający).

Prezentacja w Instytucie Historii PAN w Warszawie książki prof. Krzysztofa Chłapowskiego pt. „Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795, materiały źródłowe”, sponsorowanej przez Fundację Lanckorońskich.

(od lewej) Piotr Piniński, prezes Fundacji Lanckorońskich, prof. Krzysztof Chłapowski
i prof. Sławomir Górzyński – redaktor naczelny Wydawnictwa DiG.

“Polska 1926”

1926logo

18 października 2017 r. uruchomiono stronę internetową polska1926.pl. Współfinansowana przez Fundację Lanckorońskich „Polska 1926” to prezentacja jednego z największych imiennych spisów społeczeństwa II RP. 5,5 mln autografów złożyli polscy obywatele pod Deklaracją Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych jako szczególny wyraz wdzięczności za wyjątkowo hojną pomoc i wsparcie tego kraju w przywróceniu niepodległości Polsce.

1

22

Linki:
http://polska1926.pl/
http://dzieje.pl/aktualnosci/karta-922017-dzieki-ameryce
http://dsh.waw.pl/2678-from-poland-with-love,wys

Wystawa poświęcona życiu i twórczości kardynała Adama Stefana Sapiehy w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej oraz towarzysząca jej konferencja w Zespole Zamkowo-Parkowym Krasiczyn

Exhibition Catalogue

Katalog wystawy

Organisers

Organizatorzy

Conference Agenda

Agenda konferencji

Piotr Piniński, president of the Lanckoronski Foundation (left) and Marek Zaczek, president of The Pro Arte et Historia Foundation founded by the Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (right) listening to Jan Jarosz, director of the National Museum in Przemyśl.

Piotr Piniński, prezes Fundacji Lancorońskich (po lewej) oraz Marek Zaczek, prezes  Fundacji Pro Arte et Historia ustanowionej przez Agencję Rozwoju Przemyśla S.A, (po prawej) przysłuchujący się Jana Jarosza, dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

Piotr Piniński at the opening of the Exhibition on the life and work of Cardinal Adam Stefan Sapieha. On his right is Maria Czekaj, grand-daughter of the cardinal’s brother.

Piotr Piniński na otwarciu wystawy poświęconej życiu i twórczości kardynała Adama Stefana Sapiehy. Po jego prawej stronie Maria Czekaj, wnuczka brata kardynała.

Piotr Piniński in conversation with Roman Chmelyk, director of the Historical Museum of Lwów (left) and Marek Kuchciński, marshal of the Polish House of Deputies (centre).

Piotr Piniński w rozmowie z Romanem Chmelykiem, dyrektorem Muzeum Historycznego we Lwowie, (po lewej) oraz Marek Kuchciński, marszałek sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, (w środku).


Linki:
http://kardynalsapieha.pl/
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
Zespół Zamkowo-Parkowy Krasiczyn

Fundacja Lanckorońskich mecenasem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

W roku jubileuszu 200-lecia Ossolineum Fundacja Lanckorońskich po raz kolejny występuje w roli mecenasa Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, przyznając fundusze na wydanie materiałów z konferencji „Książka dawna i jej właściciele = Early printed books and their owners”. W 2012 roku Piotr Piniński, prezes Fundacji, podarował Zakładowi cenne rękopisy XV–XIX wieku z kolekcji swego przodka Leona Pinińskiego, a w 2016 roku Fundacja oficjalnie przekazała w darze miniatury portretowe złożone w 1940 r. jako depozyt wojenny w Muzeum Lubomirskich przez rodzeństwo Karolinę i Antoniego Lanckorońskich.

W 2017 r. w Wydawnictwie Ossolineum ukaże się drukiem zbiór studiów „Książka dawna i jej właściciele” pod redakcją Agnieszki Franczyk-Cegły i Doroty Sidorowicz-Mulak. W książce tej znajdą się referaty uczestników konferencji zorganizowanej przez ZNiO we współpracy Consortium of European Research Libraries. Artykuły dotyczyć będą badań proweniencyjnych starych druków i inkunabułów. Publikacja zostanie dofinansowana ze środków Fundacji Lanckorońskich, która zajmuje się inicjowaniem i wspieraniem rozwoju badań i prac naukowych z zakresu humanistyki.

ksiazkaDawna

źródło: https://ossolineum.pl/index.php/fundacja-lanckoronskich-mecenasem-zakladu-narodowego-im-ossolinskich/